ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

"เงื่อนไขการสมัครสมาชิก ใช้ข้อความดังนี้

นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายแนวทางที่ “แพลตฟอร์ม มกอช.” จะใช้จัดการ และปกป้องรักษาข้อมูลที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้สมัครและได้รับอนุมัติให้ใช้ “แพลตฟอร์ม มกอช.” ให้มาในขณะใช้บริการดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบริการที่ครอบคลุมต่อไปนี้

(“บริการ”) และทางเลือกต่างๆ ที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้สมัครและได้รับอนุมัติให้ใช้ “แพลตฟอร์ม มกอช.” ในการเข้าถึงและการควบคุมข้อมูลของผู้ใช้บริการตามที่ได้อธิบายไว้โดยละเอียดดังต่อไปนี้ โดย “แพลตฟอร์ม มกอช.” ยึดหลักการพื้นฐานเหล่านี้ เพื่อที่จะสามารถเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการและคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการได้

คำนิยาม

ข้อความทั่วไป : หลักการในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของ “ผู้ใช้บริการ” “แพลตฟอร์ม มกอช.” จะระบุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” “แพลตฟอร์ม มกอช.” จะแจ้งให้ “ผู้ใช้บริการ” ทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่จะจัดเก็บและขอรับความยินยอมจาก “ผู้ใช้บริการ” ในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” “แพลตฟอร์ม มกอช.” จะเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นแก่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการใช้ดังที่ได้ระบุไว้ “แพลตฟอร์ม มกอช.” จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” เฉพาะเพื่อการอันตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บนั้น เว้นแต่ “ผู้ใช้บริการ” จะได้ยินยอมหรือกฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และ “แพลตฟอร์ม มกอช.” จะเก็บข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแก่การทำให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์นั้น “แพลตฟอร์ม มกอช.” จะพยายามดูแลให้ข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน “แพลตฟอร์ม มกอช.” จะคุ้มครองข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม “แพลตฟอร์ม มกอช.” จะจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำหรับการจัดการข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ให้โปร่งใสที่สุดเท่าที่ทำได้ “ผู้ใช้บริการ” จะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ได้เสมอ และสามารถแก้ไขข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ให้ถูกต้องได้ตามสมควร “แพลตฟอร์ม มกอช.” จะรับผิดชอบต่อ “ผู้ใช้บริการ” เสมอ โดย “ผู้ใช้บริการ” มีสิทธิแสดงความคิดเห็นของ “ผู้ใช้บริการ” ได้เสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการข้างต้นและนโยบายคุ้มครองสิทธิ ในความเป็นส่วนตัวนี้

ทั้งนี้การใช้บริการระบบ TAS - License ซึ่ง “ผู้ใช้บริการ” ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม และ “ผู้ให้บริการ” ได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามนัยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใดๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ก็ตาม “ผู้ใช้บริการ” ยินยอมให้นำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือกฎหมายใดๆ ที่กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ตัวแทนออกของ หรือผู้รับมอบอำนาจของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ หรือมีหน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือส่งเอกสารใดๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนั้น “ผู้ใช้บริการ” ยินยอมให้ใช้บังคับ สำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตัวแทนส่งให้ “ผู้ให้บริการ” รวมทั้งให้พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย “ผู้ใช้บริการ” ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผ่านระบบอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หาก “ผู้ใช้บริการ” กระทำการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คำสั่งดังกล่าว “ผู้ใช้บริการ” ยินยอมให้ “ผู้ให้บริการ” งดให้บริการระบบ และถูกพิจารณาดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลประเภทใดที่ “แพลตฟอร์ม มกอช.” จัดเก็บจาก “ผู้ใช้บริการ” และเก็บอย่างไร “แพลตฟอร์ม มกอช.” ได้รับข้อมูลบางประการจาก “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งจำเป็นแก่การอนุญาตให้ “ผู้ใช้บริการ” ใช้บริการได้ โดยข้อมูลที่จัดเก็บมีสองประเภทหลักๆ ดังนี้ ข้อมูลที่ “ผู้ใช้บริการ” ให้ข้อมูลลงทะเบียนโดย “ผู้ใช้บริการ” เพื่อให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้บริการได้อย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่ทำได้ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารอย่างสะดวกสบายระหว่างผู้ใช้ “แพลตฟอร์ม มกอช.” อาจขอให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ โดยขอรับรองว่ารายการที่แจ้งทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่และผ่านระบบเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ ดังนี้

นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้ “แพลตฟอร์ม มกอช.” จะไม่ให้ข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก “ผู้ใช้บริการ” เว้นแต่ มกอช. จะมีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมกอช. มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล ของลูกค้าตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของทางการ ดังนี้