ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

กรณีข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker)ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติให้เป็น ผู้บริการรับส่งข้อมูลผ่านระบบฯ กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และการรับจ้างช่วง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทำของตัวแทนออกของในทุกกรณี

การใช้บริการระบบฯ ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานทดแทนเอกสารใดๆ ก็ตาม และสำนักงานได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามนัยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ ผิดหลงในรายการใดๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือกฎหมายใดๆ ที่กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ตัวแทนออกของ หรือผู้รับมอบอำนาจของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ หรือมีหน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือส่งเอกสารใดๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ ยินนอมให้ใช้บังคับ สำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตัวแทนส่งให้สำนักงาน รวมทั้งให้พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย

ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผ่านระบบ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทำการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คำสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้สำนักงานงดให้บริการระบบ และถูกพิจารณาดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่ารายการที่แจ้งทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ และผ่านระบบเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ