ข้อมูลผู้ส่งออกในระบบ Tas License ตามมาตรฐานบังคับ

No. เลขที่ใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาต ชื่อสถานที่ผลิต จังหวัด (สถานที่ผลิต) ประเภทการขออนุญาต อายุใบอนุญาต เบอร์โทรติดต่อ อีเมล Action
1 ACFS47020400002 นายสุพจน์ พงษ์วัชรารักษ์ บริษัท เศรษฐี มิตรชาวไร่ จำกัด นครสวรรค์ นิติบุคคล 06 ม.ค. 2560-05 ม.ค. 2563 0818230400,056261374-5 sedthee.mitchaorai@gmail.com
2 ACFS47020400004 นายสมหวัง เลิศสกุลเจริญ บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด นนทบุรี บุคคลธรรมดา 12 ม.ค. 2566-11 ม.ค. 2569 0-24187111 qc@raitip.com
3 ACFS47020400005 นายนิคม อินนอก บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด สมุทรปราการ นิติบุคคล 19 ม.ค. 2561-18 ม.ค. 2564 0-2003-6092 office.thaiagri@gmail.com
4 ACFS47020400006 นายวัฒน สุนทรมั่นคงศรี บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด สมุทรปราการ นิติบุคคล 27 ก.พ. 2561-26 ก.พ. 2564 029855277,06-3202-6388 office.iat2017@gmail.com
5 ACFS47020400007 นายสุรวุฒิ สิมะสกุล บริษัท เพรสทีจ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร นิติบุคคล 11 มิ.ย. 2564-10 มิ.ย. 2567 020510873 siriluck@prestigefoodsth.com
6 ACFS47020400008 นางทดสอบ ธนสิตา 1 นครพนม นิติบุคคล 30 เม.ย. 2563-29 เม.ย. 2566 0245236252 tchodanon@gmail.com