ข้อมูลผู้ผลิตในระบบ Tas License ตามมาตรฐานบังคับ

No. เลขที่ใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาต ชื่อสถานที่ผลิต จังหวัด (สถานที่ผลิต) ประเภทการขออนุญาต อายุใบอนุญาต ประเภทผู้ผลิตตามนิยาม เบอร์โทรติดต่อ อีเมล Action
1 ACFS47020200004 นางชำนาญ ฝั้นจักรสาย พยนต์พืชผล ลำปาง บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2563-05 ม.ค. 2566 0841505912 chonladafunchaksai@gmail.com
2 ACFS47020200005 นางธัญวลัย ใจวังเย็น นางธัญวลัย ใจวังเย็น ลำปาง บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2563-05 ม.ค. 2566 0818815928 0818815928@acfs.go.th
3 ACFS47020200006 นางอรพินท์ อินใจวงค์ โรงงาน ต การค้า ลำปาง บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2563-05 ม.ค. 2566 0871877893 0871877893@acfs.go.th
4 ACFS47020200008 นายสุทธิพงศ์ เมฆรักษาวนิช ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เมฆวนิช ลำปาง นิติบุคคล 06 ม.ค. 2560-05 ม.ค. 2563 0812873027 mekvanich2000@hotmail.com
5 ACFS47020200009 นายวีระพันธ์ อินต๊ะขัน พันธุ์พืชผล ลำปาง บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2560-05 ม.ค. 2563 0821804346 0000003@acfs.go.th
6 ACFS47020200010 นายพิษณุ คำเขื่อน นายพิษณุ คำเขื่อน (พิชิตพืชผล) ลำปาง บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2563-05 ม.ค. 2566 0818814190 ooooooo@acfs.go.th
7 ACFS47020200012 นางบุญศรี ศรีอินแก้ว บุญศรีพืชผล ลำปาง บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2560-05 ม.ค. 2563 0988250829 0000001@acfs.go.th
8 ACFS47020200013 นายวันชัย ใจวังเย็น โตพืชผล ลำปาง บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2560-05 ม.ค. 2563 0941959515 0941959515@acfs.go.th
9 ACFS47020200014 นายสุพจน์ พงษ์วัชรารักษ์ บริษัท เศรษฐี มิตรชาวไร่ จำกัด นครสวรรค์ นิติบุคคล 06 ม.ค. 2560-05 ม.ค. 2563 0818230400,056261375-4 sedthee.mitchaorai@gmail.com
10 ACFS47020200015 นางสาวอิทธิกานต์ เล่าเปี่ยม นางสาวอิทธิกานต์ เล่าเปี่ยม กำแพงเพชร บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2566-05 ม.ค. 2569 0819734245 lee.ittikan@gmail.com
11 ACFS47020200016 นายอติชาต จันทร์ชูวงศ์ นายอติชาต จันทร์ชูวงศ์ บุรีรัมย์ บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2563-05 ม.ค. 2566 089 7771163 0897771163@acfs.go.th
12 ACFS47020200017 นายถวิล ภิญญภาค จรินพืชผล กำแพงเพชร บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2563-05 ม.ค. 2566 0856032288 champtoon30@gmail.com
13 ACFS47020200018 นางอรุณ หมวกยอด นางอรุณ หมวกยอด กำแพงเพชร บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2563-05 ม.ค. 2566 081-8868477,081-8869533 081-8868477@acfs.go.th
14 ACFS47020200019 นายนฤพนธ์ ธนารักษ์สิริถาวร บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด สมุทรสาคร นิติบุคคล 06 ม.ค. 2566-05 ม.ค. 2569 034-441871 planning@thaisquid.com
15 ACFS47020200022 นายเผ่า ใจวังเย็น โรงงานทวีคูณ ลำปาง บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2560-05 ม.ค. 2563 0931386894 0931386894@acfs.go.th
16 ACFS47020200024 นายภักดี เชื้อวงศ์พรหม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้นผึ้ง นครพนม บุคคลธรรมดา 06 ม.ค. 2560-05 ม.ค. 2563 093-1016461 0931016461@acfs.go.th
17 ACFS47020200025 นายวุฒิชัย แห่วตระกูลปัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินกวงน่าน น่าน นิติบุคคล 06 ม.ค. 2560-05 ม.ค. 2563 081-8829915,054-771725 sknutnan@hotmail.com
18 ACFS47020200026 นายชูเกียรติ รวยเจริญทรัพย์ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด กรุงเทพมหานคร นิติบุคคล 06 ม.ค. 2566-05 ม.ค. 2569 0891393307,024160077 rdcontact@koh-kae.com
19 ACFS47020200027 นายสมหวัง เลิศสกุลเจริญ บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด นนทบุรี นิติบุคคล 06 ม.ค. 2566-05 ม.ค. 2569 0-24187111 qc@raitip.com
20 ACFS47020200028 นางสาววิไลพร นวกุลกาญจนภาส บริษัท ไทยชิลลี่พีนัทเทรดเดอร์ จำกัด ปทุมธานี นิติบุคคล 06 ม.ค. 2560-05 ม.ค. 2563 0815441777 ple_mr@hotmail.com