ข้อมูลผู้นำเข้าในระบบ Tas License ตามมาตรฐานบังคับ

No. License number Licensee Name of production site Province (production site) Type of permission License age Tel Email Action
1 ACFS47020600004 นายจินซอง เฉิน บริษัท ฟินิกซ์ ฟู๊ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด สมุทรสาคร นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 099-1986688 orrasa.sb@gmail.com
2 ACFS47020600005 นายจินซอง เฉิน บริษัท เจเอส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรสาคร นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 099-1986688 orrasa.sb@gmail.com
3 ACFS47020600006 นางปภัสสรา ณัฐสัมปทา บริษัท พีเอเอ็น เทรดเดอร์ จำกัด ปทุมธานี บุคคลธรรมดา FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-SunAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_1C10 0816585995 ple_mr@hotmail.com
4 ACFS47020600007 นางสาววิไลพร นวกุลกาญจนภาส บริษัท ไทยชิลลี่พีนัทเทรดเดอร์ จำกัด ปทุมธานี บุคคลธรรมดา FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-SunAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_1C10 0815441777 ple_mr@hotmail.com
5 ACFS47020600008 นางสาวสาลินี กุลวัฒนโยธิน บริษัท เกียงไทย-ไชน่า จำกัด กรุงเทพมหานคร นิติบุคคล MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_1C10-ThuAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 02-2211269 SAKOL999@YAHOO.COM
6 ACFS47020600009 นางสาวอุไรวรรณ จันทร์ผ่อง ร้านพลอยลอยพาณิชย์ (นางสาวอุไรวรรณ จันทร์ผ่อง-ไม่มีสถานที่เก็บสินค้า) อุบลราชธานี บุคคลธรรมดา FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-SunAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_1C10 083-7301722 hong0945508852@gmail.com
7 ACFS47020600010 นายนายนฤพนธ์ ธนารักษ์สิริถาวร บริษัท ธนารักษ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรสาคร นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 034-813713-4 planning@thaisquid.com
8 ACFS47020600011 นายนฤพนธ์ ธนารักษ์สิริถาวร บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด สมุทรสาคร นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 034-441871 planning@thaisquid.com
9 ACFS47020600012 นายนฤพนธ์ ธนารักษ์สิริถาวร บริษัท เอ็ม.อาร์.เจ. ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรสาคร นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 034-441601 planning@thaisquid.com
10 ACFS47020600013 นางสาวอี้ม่วย อรุณาภรณ์ 853 กรุงเทพมหานคร บุคคลธรรมดา FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-SunAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_1C10 02-2246381 lana.tongsopa@hotmail.com
11 ACFS47020600014 นายลิญพิชฐ์ ชลิตวงศ์พัฒนา บริษัท ชลิตวงศ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด สมุทรปราการ นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 081-259 5597 honest-shp@hotmail.com
12 ACFS47020600015 นายเชษฐ์ ตันติวรวงศ์ ห้องเย็นอยู่ยง กรุงเทพมหานคร นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 022220666 office@uyong.com
13 ACFS47020600016 นางสาวศศิพิมล กาวิละ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิตา เอ็กซ์เพรส ชลบุรี นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 033039589 titaexp@gmail.com
14 ACFS47020600017 นายการุณ ตันติพงศ์อนันต์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (สำหรับพักสินค้า) กรุงเทพมหานคร นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 02-221-8116-20 umod955@hotmail.com
15 ACFS47020600018 นายสุพจน์ พงษ์วัชรารักษ์ บริษัท เศรษฐี มิตรชาวไร่ จำกัด นครสวรรค์ บุคคลธรรมดา FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-SunAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_1C10 0818230400,056261374-5 sedthee.mitchaorai@gmail.com
16 ACFS47020600019 นายสุริยัน นาคำ เมืองไทยการเกษตร (นายสุริยัน นาคำ- ไม่มีโกดังเก็บสินค้า) อุบลราชธานี บุคคลธรรมดา FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-SunAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_1C10 0896270509 hong0945508852@gmail.com
17 ACFS47020600020 นายคมกริช สิงศิลา นาย คมกริช สิงศิลา (ไม่มีที่เก็บสินค้า) อุบลราชธานี บุคคลธรรมดา FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-SunAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_1C10 0864615237 hong0945508852@gmail.com
18 ACFS47020600021 นายพิชัย บูรพวงศ์ บริษัท ขนมสากล จำกัด พระนครศรีอยุธยา นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 026627070 duangkorn@kanomsakol.com
19 ACFS47020600022 นายชูเกียรติ รวยเจริญทรัพย์ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด กรุงเทพมหานคร นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 0891393307,024160077 rdcontact@koh-kae.com
20 ACFS47020600023 นางสาวศศินพร ไชยสวัสดิ์ บริษัท ชัยศิริ คอมมอดิทิ จำกัด ตาก นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 0847515775 chaisiri.mgt@gmail.com