ข้อมูลผู้ส่งออกในระบบ Tas License ตามมาตรฐานบังคับ

No. License number Licensee Name of production site Province (production site) Type of permission License age Tel Email Action
1 ACFS47020400002 นายสุพจน์ พงษ์วัชรารักษ์ บริษัท เศรษฐี มิตรชาวไร่ จำกัด นครสวรรค์ นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-SunAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_1C10 0818230400,056261374-5 sedthee.mitchaorai@gmail.com
2 ACFS47020400004 นายสมหวัง เลิศสกุลเจริญ บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด นนทบุรี บุคคลธรรมดา ThuAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-SunAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 0-24187111 qc@raitip.com
3 ACFS47020400005 นายนิคม อินนอก บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด สมุทรปราการ นิติบุคคล FriAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10-MonAMGMTE_January+0000RJanAMGMT_0C10 0-2003-6092 office.thaiagri@gmail.com
4 ACFS47020400006 นายวัฒน สุนทรมั่นคงศรี บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด สมุทรปราการ นิติบุคคล TueAMGMTE_February+0000RFebAMGMT_0C10-FriAMGMTE_February+0000RFebAMGMT_0C10 029855277,06-3202-6388 office.iat2017@gmail.com
5 ACFS47020400007 นายสุรวุฒิ สิมะสกุล บริษัท เพรสทีจ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร นิติบุคคล FriAMGMTE_June+0000RJunAMGMT_0C10-MonAMGMTE_June+0000RJunAMGMT_1C10 020510873 siriluck@prestigefoodsth.com
6 ACFS47020400008 นางทดสอบ ธนสิตา 1 นครพนม นิติบุคคล ThuAMGMTE_April+0000RAprAMGMT_1C10-SatAMGMTE_April+0000RAprAMGMT_0C10 0245236252 tchodanon@gmail.com