ยินดีต้อนรับ


           การค้าสินค้าเกษตรและอาหารในปัจจุบัน โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ ได้นำมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารมาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาการกีดกัน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และอำนวยความสะดวกทางการค้า และเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิกตกลงที่จะให้การค้าสินค้าเกษตรและอาหาร อยู่ในระบมาตรฐานของอาเซียน และประเทศสมาชิกจะต้องปรับมาตรฐานในประเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของอาเซียน

           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายในการปรับระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทย ให้เป็นระบบมาตรฐานบังคับ เพื่อให้การผลิต การนำเข้า และการส่งออกสินค้าเกษตร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองการผลิตและการค้าในประเทศมีมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งควบุคมสินค้าที่นำเข้าให้เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับระบบมาตรฐานของอาเซียน

           มกอช. จึงได้พัฒนา "ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า และการแจ้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (2015) นี้

           การเข้าใช้งานระบบ ผู้ประกอบการ หรือตัวแทน จะต้องทำการลงทะเบียนก่อน จากนั้นผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และทำการอนุมัติให้ใช้งาน ซึ่งจะแจ้งผ่านทาง e-mail ของผู้ลงทะเบียน ท่านจึงจะสามารถล็อคอินเข้าใช้งานระบบได้

 

Additional information